Realizacja projektu unijnego pt. : „Podnoszenie  osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych  województwa kujawsko – pomorskiego„ w Szkole Podstawowej im. Powstańców          Wielkopolskich w Pakości.

 

                          

Przystąpienie do projektu „ Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko – pomorskiego”,  Szkoła Podstawowa w Pakości przyjęła z dużym zadowoleniem.

Powołany zespół nauczycieli,  odpowiedzialny za realizację całościową projektu w szkole opracował program rozwojowy szkoły. Pozytywne zaopiniowanie jego przez projektodawcę pozwoliło na utworzenie następujących zespołów uczniowskich:

-  w ramach zajęć dydaktyczno – wyrównawczych :

   1. Zajęcia z matematyki    -    3 grupy

   2. Zajęcia z przyrody          -    1 grupa

- w ramach zajęć pozalekcyjnych :

   1. Zajęcia z języka angielskiego   -   2  grupy

Do programu przystąpiło ogółem 65 uczniów, w tym 38 dziewcząt i 27 chłopców oraz 6 nauczycieli, którym powierzono prowadzenie  zajęć wyrównawczo- dydaktycznych i pozalekcyjnych w szkole.

O udziale w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych zadecydowały głównie trudności edukacyjne oraz często niska samoocena ucznia, brak pewności i wiary we własne siły. Natomiast w przypadku doboru uczniów do zajęć pozalekcyjnych brano pod uwagę zainteresowania dzieci , a przede wszystkim możliwość pogłębiania i poszerzania wiedzy z zakresu języka angielskiego.  Udział dzieci w bezpośrednich zajęciach poprzedzony został zapoznaniem rodziców, uczniów i cały zespół nauczycieli z głównymi celami i zasadami projektu. Uczniowie i ich rodzice otrzymali ulotki ze szczegółowymi informacjami na temat przebiegu projektu. Po wspólnej akceptacji, dzieci klas VI i następujący nauczyciele: Iwona Ziemnicka, Marlena Puczkarska, Wirginia Gaczkowska, Hanna Grajkowska, Wiesława Chołajczyk i Marek Puczkarski przystąpili do realizacji projektu unijnego w naszej szkole w roku 2010/2011. Zajęcia matematyczne i przyrodnicze odbywały się systematycznie po 2 godziny tygodniowo, natomiast z języka angielskiego po 1 godzinie / przez 26 tygodni/.

Zajęcia edukacyjne dla szóstoklasistów wzbogacone zostały o wsparcie psychologiczne. Spośród bogatej oferty pomocy psychologicznej dla uczniów naszej szkoły wybrano dwa jego  obszary: motywowanie do nauki oraz techniki uczenia / razem 14 godzin/. Zajęcia z psychologiem bardzo korzystnie wpłynęły na pozytywne myślenie, szczerość i otwartość, a przede wszystkim lepsze nastawienie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych oraz  szkolnych przez uczniów. Dzięki przyjacielskiej postawie pani psycholog dzieci łatwiej nawiązywały kontakt, dzieliły się swoimi problemami, nabrały większej pewności siebie. Bardzo ceniły sobie uwagi i otrzymane wskazówki służące ich rozwojowi  osobistemu.

Nowością projektu unijnego okazała się metoda dokumentowania zajęć i systematycznie osiąganych przez uczniów wyników nauczania w e-dzienniku. Nauczyciele prowadzący zajęcia byli bardzo zadowoleni z efektów i wyników osiąganych przez uczniów.

U dziewcząt zauważono znaczny przyrost wiedzy, stwierdzono również, że  chętniej też uczyły się, odrabiały zadania domowe, otrzymywały zdecydowanie wyższe oceny w porównaniu z ocenami z ubiegłego roku. Chłopcy przychodzili na zajęcia również chętniej i byli bardziej zmotywowani. Uczniowie w trakcie spotkań stali się  otwarci, bez lęku zadawali pytania, poszukiwali na nie odpowiedzi. Nie wstydzili się, że czegoś nie rozumieli. Zdali sobie bowiem sprawę, że wszyscy z nich byli na podobnym poziomie posiadania wiedzy. Na tego rodzaju zajęciach istniała zawsze  możliwość przećwiczenia kilkakrotnie materiału omawianego na lekcjach. Ze względu na małą ilość osób w grupie, każdy pracował przy tablicy samodzielnie pokonując dotychczasowy stres i obawę przed złą oceną. Ponadto praca w mniejszych zespołach uczniowskich wyzwoliła w dzieciach większą aktywność oraz chęć zaistnienia. Na zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych uczniowie porządkowali i systematyzowali zdobyte wiadomości z matematyki i przyrody. W trakcie spotkań rozwiązywali przykładowe zestawy zadań i pytań przygotowujące ich do kwietniowego sprawdzianu klas szóstych. Doskonalili czytanie ze zrozumieniem, rozwiązywali  zadania zamknięte i otwarte  coraz chętniej podejmowali próby rozwiązywania zadań z treścią. Uczyli się gospodarzenia określonym czasem – 1 godziny i ćwiczyli samokontrolę. Dodatkowo zajęcia te przyczyniły się do rozwinięcia zainteresowań uczniowskich, pobudzały uczestników do twórczego myślenia oraz dały możliwość rozwijania zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu. Na każdych zajęciach realizowane były również cele wychowawcze m.in. integracja zespołu klasowego lub zespołów klasowych oraz praca w samym zespole.

Z kolei zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego były bardzo wysoko i korzystnie oceniane przez uczniów rodziców , a przede wszystkim nauczycieli prowadzących te zajęcia. Dobór materiałów z różnych podręczników i zbiorów tekstów pozwolił na korzystanie ze zróżnicowanych form ćwiczeń w czasie zajęć co podniosło ich efektywność. Ponadto dla uczniów, zajęcia z wykorzystaniem materiałów odbiegających od dotychczasowych schematów znanych im z podręcznika, stały się bardziej atrakcyjne i powodowały głębsze zainteresowanie się proponowanym zagadnieniem. Często również ze względu na zbieżność tematyki realizowanej w ramach zajęć unijnych z zajęciami lekcyjnymi dało się zaobserwować łatwość w opanowaniu nowych struktur gramatycznych. 

Zarówno zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze jak też pozalekcyjne były doceniane przez rodziców dzieci uczęszczających na poszczególne zajęcia. Rodzice dostrzegli przede wszystkim : lepszą motywację do nauki, chęć podejmowania rozwiązywania problemów, lepsze nastawienie ich dzieci do szkoły, przedmiotu i samych nauczycieli, ale najważniejszą sprawą były lepsze oceny cząstkowe i brak zagrożenia oceną niedostateczną. Kolejny element, na który zwrócili uwagę to: utrwalenie i doskonalenie poznanych zasad gramatycznych z języka angielskiego oraz odkrywanie, poszerzanie i pogłębianie wiedzy o Anglii.

 Rodzice uczniów obecnych klas szóstych często dzielili się swoimi spostrzeżeniami z innymi rodzicami dzieci młodszych naszej szkoły podkreślając walory tego projektu. Ci z kolei apelowali do dyrekcji szkoły o możliwość powtórzenia tegoż projektu dla kolejnych roczników. Nie ukrywam, że w istocie gdyby była  możliwość kontynuacji podobnego projektu edukacyjnego zespół nauczycieli uczących w klasach IV – VI byłby również  zainteresowany, zważywszy na dodatkowe  efekty pracy z uczniami.

Podsumowując udział uczniów, nauczycieli naszej szkoły w realizacji zadań projektowych stwierdzam, że były one realizowane zgodnie z przyjętymi kierunkami   pracy i ustalonym harmonogramem. Bardzo dobra organizacja ze strony projektodawcy, wcześniejsze  szkolenia szkolnych koordynatorów projektu, wzorcowy przepływ informacji, oraz możliwość uzyskania w każdej sytuacji pomocy od asystenta  przyczyniło się do właściwego i prawidłowego przebiegu zadań projektowych w Szkole Podstawowej w Pakości. Ponadto nauczyciele pozytywnie ocenili dotrzymywanie terminów w kwestii rozliczeń finansowych co niestety nie zawsze przestrzegane jest w innych projektach.

galeria zdjęć z realizacji projektu unijnego

                                                         Szkolny koordynator projektu: Marianna Brzezińska

 
wydarzenia
powrót do strony głównej