Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

punktor Koordynatorem działań w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły jest pedagog szkolny – p. Justyna Kowalska
PEDAGOG SZKOLNY
punktor Pedagog szkolny – mgr Justyna Kowalska

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Poniedziałek 8.00 - 11.30; 13.30 - 14.30
Wtorek 8.00 - 12.30
Środa 10.30 - 14.30
Czwartek 8.00 - 12.30
Piątek 8.00 - 12.30PSYCHOLOG SZKOLNY
Psycholog szkolny – mgr Justyna Wojs

Godziny pracy psychologa szkolnego

Poniedziałek 8.30 - 11.30
Wtorek 10.00 - 13.00
Środa -
Czwartek 9.00 - 11.00
Piątek

 8.30 - 11.30


Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy w szczególności:
• prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
• diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
• udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
• podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
• minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
• inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
• pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
• wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

LOGOPEDA
Logopeda – mgr Kamila Skonieczna

Godziny pracy logopedy

Poniedziałek 8.00 - 9.40; 11.40 - 15.15
Wtorek 8.00 - 9.40; 11.40 - 15.15
Środa 11.40 - 15.15
Czwartek 8.00 - 8.45; 11.40 - 15.15
Piątek 8.00 - 8.45; 11.40 - 14.25


Zadania logopedy w szkole:
1. Profilaktyka (zapobieganie powstawaniu wad wymowy i czuwanie nad jej prawidłowym rozwojem)
• czuwanie nad rozwojem mowy i doskonalenie jej,
• prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalące mowę już ukształtowaną,
• współpraca z nauczycielami i specjalistami.
2. Diagnostyka (rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń językowych).
• przeprowadzanie badań mowy dzieci,
• zdiagnozowanie logopedyczne za pomocą arkusza zatwierdzonego przez dyrektora szkoły,
• udostępnienie wyników badań zainteresowanym nauczycielom i rodzicom.
3. Terapia (usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom, mających trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem).
• objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci,
• systematyczne prowadzenie indywidualnych oraz grupowych zajęć logopedycznych w szkole,
• ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny,
• usprawnianie funkcji oddechowo – fonacyjnych,
• usprawnianie słuchu fonematycznego,
• usprawnianie analizy i syntezy słuchowej,
• usprawnianie analizatora wzrokowego,
• wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego,
• rozwijane komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy,
• umiejętności wypowiadania się,
• wyrównywanie opóźnień mowy,
• korygowanie wad wymowy,
• stymulowanie rozwoju poznawczo- językowego,
• usprawnianie procesów wzrokowo- ruchowo- słuchowych,
• udzielanie porad i wskazówek rodzicom w celu uzyskania lepszych efektów terapii,
• prowadzenie zeszytów zajęć logopedycznych z zaleceniami do utrwalenia w domu,
• kierowanie na badania specjalistyczne: foniatryczne, laryngologiczne, audiometryczne, ortodontyczne w razie konieczności – neurologiczne.

punktor powrót do strony głównej